Общи УсловияОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ” НА GALLERIA БУРГАС1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
Организатор на кампанията „Отключи своя стил” („Кампанията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково ” № 48, ет. 10, офис 1012, представлявано от Николае-Мадалин Руджеану.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
Промоцията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, както и в уеб страницата на същия www.galleriaburgas.bg.

3. СРОК НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 20.09.2018г. и продължава до настъпване на едно от следните събития: 30.11.2018г.- крайна дата на кампанията, или изчерпване на осигурения за Кампанията награден фонд. При изчерпване на осигурените за Кампанията награди, Организаторът на Кампанията ще публикува обявление за края на Кампанията на интернет адрес www.galleriaburgas.bg.

4. КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „ОТКЛЮЧИ СВОЯ СТИЛ”
4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица-посетители на мола с достъп до интернет, които имат лоялна карта Galleria Loyalty Card, през срока на Кампанията са направили покупка в някой от магазините за мода, аксесоари, козметика и/или спортни стоки в Galleriа Бургас на минимална стойност 50 лв. и са заявили желание за участие в Кампанията („Участници”). В случай, че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си извади напълно безплатно на бюро "Информация" в работното време на мола (всеки ден между 10:00ч. и 22:00ч.). В Кампанията нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с тях търговски дружества. В Кампанията нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на мола.
4.2. Заявяването на желание за участие в Кампанията трябва да бъде извършено на бюро „Информация“ в деня на осъществяване на покупката на бюро „Информация“ чрез показване на лоялна карта и касова бележка на минимална стойност 50 лв., отговаряща на изискванията в т. 4.1 по-горе. Един клиент може да участва с не повече от една легитимна касова бележка на ден и неограничен брой дни в срока на Кампанията. При спечелване на награда, Участникът трябва да представи касовата бележка, с която е заявил участие в Кампанията и своята лоялна карта и документ за самоличност.
4.3. На бюро „Информация“ в Galleria Бургас ще бъде разположена брандирана кутия с талони за участие до изчерпване на наградния фонд.
4.4. Валидната касова бележка на минимална стойност 50 лв. дава право на Участника, регистрирал я на бюро „Информация“ в деня на направената покупка, да изтегли 1 (един) талон от кутията с талони за участие. Касовият бон се подпечатва от служител на бюро „Информация“ и се връща на клиента.
4.5. След като изтегли талон, Участникът трябва да разгледа целия онлайн каталог Galleria InStyle, наличен на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg, за да отключи (визуализира) последната страница на каталога, на която Участникът трябва да въведе кода си, за да провери дали печели награда.
4.6. Ако Участникът е регистрирал печеливш код, след като види каква награда печели, следва да въведе лични данни (3 имена, дата на раждане, телефон, имейл), за да се легитимира като печеливш участник, и в 7-дневен срок да потърси спечелената награда от бюро „Информация“, в противен случай губи правото си да получи наградата.
4.7. Подпечатаната касова бележка, с която Участник участва в Кампанията, както и печелившият код следва да се пазят от Участника до приключване на Кампанията и да се представят заедно с документ за самоличност при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Кампанията.

5. НАГРАДЕН ФОНД
5.1. Наградният фонд на Кампанията е както следва:

5.2. Всички награди следва да бъдат потърсени от спечелилите ги Участници в посочения в т. 4.6. срок. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил награда Участник не потърси наградата си в регламентирания 7-дневен срок. След изтичане на този срок Организаторът не е длъжен да предоставя награди.
5.3. Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организатора на Кампанията или да изплати левовата й равностойност.

6. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
6.1. Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя, предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица или да изиска паричната й равностойност.
6.2. Наградата се дава само и единствено срещу представяне на подпечатаната касова бележка, с която Участникът е взел участие в Кампанията, печеливш код, документ за самоличност и лоялна карта.
6.3. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора, или спечелилият Участник е възпрепятстван да получи наградата съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.
6.4. Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Кампанията, губи правото да получи награда.

7. ПУБЛИЧНОСТ
Всички участници в Кампанията предоставят на Организатора правото да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на Кампанията, както и където намери за добре.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът „Галерия Бургас” EАД е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от "Галерия Бургас" EАД. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организаторa да заличи, коригира или блокира личните му данни, като направи това писмено на адрес: София 1505, бул. "Ситняково" 48, ет 10, офис 1012 или на електронната поща на Организатора: info@galleriaburgas.bg.

9. ОБЩИ УСЛОВИЯ
С участието си в кампанията „Отключи своя стил” лицата се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните Официални Правила. Официалните Правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на Кампанията на интернет адрес: http://www.galleriaburgas.bg. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официални Правила, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на Кампанията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора.

10. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участниците в кампанията Galleria In Style декларират, че са запознати и съгласни със следното:
10.1.1. „Галерия Бургас” ЕАД и неговите служители, както и служителите в дружествата от групата на Prime Kapital, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в Galleria In Style или дадена впоследствие.
10.1.2. „Галерия Бургас” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични даннисъгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Галерия Бургас” ЕАД може да обработва предоставените при регистрацията в Galleria In Style и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на кампанията Galleria In Style и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания; изпращане на рекламни предложения и материали и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.
10.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от кампанията Galleria In Style за посочените цели, „Галерия Бургас” ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галерия Бургас” ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.
10.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Галерия Бургас” ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.
10.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на директна информация, свързана с кампанията Galleria In Style, на email: info@galleriaburgas.bg или на интернет адрес: http://www.galleriaburgas.bg.
10.1.6. Имате право да поискате регистрацията Ви в Galleria In Style да бъде заличена, заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.
Контакти за връзка с „Галерия Бургас” ЕАД във връзка с кампанията Galleria In Style:
Е-mail: info@galleriaburgas.bg
Телефон: 056/ 70 60 20
Адрес: гр. Бургас, ул. "ЯнкоКомитов" 6